Begroting 2020

Uiteenzetting financiële positie

Reserves en voorzieningen

2.7 Reserves en voorzieningen

In 2020 dalen de reserves per saldo met circa € 10,9 mln. Tegenover een totale toevoeging van € 87,8 mln. staan onttrekkingen van € 98,7 mln. In 2020 neemt de omvang van de voorzieningen toe met € 1,9 mln.

Bij de voorzieningen gaan de vermeerderingen via de exploitatie (lasten in het begrotingsjaar), de
verminderingen (bestedingen) vinden rechtstreeks ten laste van de voorzieningen plaats en lopen dus niet via de begroting van baten en lasten. Bij het vormen van de voorziening wordt namelijk al de besteding ervan in latere jaren geautoriseerd. De voornaamste toevoegingen en onttrekkingen hangen samen met (de egalisatie van kosten van) het niet jaarlijks onderhoud.

In de hierna volgende tabel zijn de mutaties in de reserves en voorzieningen op hoofdlijnen weergegeven. Voor nadere informatie over het doel van de diverse reserves en voorzieningen wordt verwezen naar bijlage B Overzicht reserves en voorzieningen. Hierin is ook een detaillering van de mutatie per afzonderlijke reserve en voorziening opgenomen, alsmede de resterende oormerken. Deze bijlage is gebaseerd op de vigerende nota Reserves en voorzieningen 2015-2019 en nadien genomen separate besluiten. De aanpassing van de mutaties in de reserve ten opzichte van het financieel kader zijn terug te vinden het programmaonderdeel 8.6 Reserves.

Tabel 1.19: Verloopstaat reserves

Begrote stand 1/1

Storting

Onttrekking

Stand 31/12

Oormerk

A001 Algemene reserve

20.443

356

0

20.800

9.600

Totaal Algemene reserve

20.443

356

0

20.800

9.600

B003 Personeel

2.315

900

-732

2.484

0

B006 Grootschalige kunstprojecten

67

33

0

100

190

B008 Monumentenzorg

790

286

0

1.076

0

B009 Strategische projecten

36.553

4.253

-3.731

37.075

36.794

B011 Sport

330

0

0

330

0

B016 Zuiderzeelijngelden

13.750

0

-2.112

11.638

9.404

B017 Technische bijstand Europa

781

0

0

781

0

B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling

1.255

1.000

-558

1.697

5

B027 p-MJP / POP

9.859

430

-2.100

8.189

0

B029 Bodem

2.024

0

-450

1.574

1.350

B030 Egalisatie gladheidsbestrijding

349

0

0

349

0

B031 Cofinanciering EU-projecten 2014-2020

493

900

-912

481

0

B032 Nieuwe Natuur

11.212

0

-2.750

8.462

3.000

B033 Activering vervangingsinvesteringen

10.065

0

-473

9.592

0

B035 Almere 2.0

8.296

4.200

-11.770

726

2.750

B036 Jaarlijks onderhoud infrastructuur

656

0

0

656

0

B037 Mobiliteit

33.196

43.568

-68.446

8.318

7.656

B038 Beheer en ontwikkeling natuur

7.432

470

-524

7.378

3.000

B039 Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering

485

0

0

485

0

B040 Doorgeschoven activiteiten

2.740

0

-128

2.612

2.612

B042 Dekking afschrijvingslasten

50.093

31.472

-1.271

80.295

0

B043 Economisch Programma

5.570

0

-845

4.726

6.743

B044 Duurzame energie

3.163

0

-1.973

1.191

500

Totaal bestemmingsreserves

201.474

87.512

-98.775

190.215

74.004

x  € 1.000

Tabel 1.20: Verloopstaat voorzieningen

Begrote stand 1/1

storting

onttrekking

Stand 31/12

V005 Grondwaterbeheer

758

0

0

758

V011 NJO provinciehuis

1.871

472

-162

2.180

V015 Pensioen (oud) leden GS

7.930

305

-312

7.921

V039 Reorganisatie Bedrijfsvoering

523

0

-189

334

V025 NJO Infrastructuur

11.694

10.448

-8.237

13.904

V043 NJO Vestigingen

613

86

-297

402

V044 NJO NLE

581

183

-350

414

V045 Garantstelling personeel NLE

1.010

0

0

1.010

V047 Spaarverlof

468

0

0

468

V035 Oninbare vorderingen

70

0

0

70

V037 Oninbare leningen

167

0

0

167

V048 Duurz waardeverm. Flevokust Haven

7.626

0

0

7.626

V040 Gronden OVW / Nieuwe Natuur

0

0

0

0

x € 1.000

Gedelegeerde reserves
Provinciale Staten hebben bij het vaststellen van de nota Reserves en voorzieningen 2015-2019 besloten de beslissingsbevoegdheid tot besteding en het aangaan van verplichtingen voor de reserves Sportaccommodaties c.a., Gladheidsbestrijding, Flevokust Haven, Doorgeschoven activiteiten, Mobiliteit en de reserve Personeel bij Gedeputeerde Staten neer te leggen. Daarnaast is bij de instellingsbesluiten van de reserve Economisch Programma en de reserve Dekking afschrijvingslasten besloten deze eveneens te delegeren aan Gedeputeerde Staten. De besteding van de gedelegeerde reserves vindt plaats in overeenstemming met de doelstellingen die Provinciale Staten daarvoor hebben vastgelegd. De hiermee verband houdende gemandateerde begrotingswijzigingen worden via de reguliere procedure ter kennisneming aan Provinciale Staten aangeboden.