Begroting 2020

Uiteenzetting financiële positie

Investeringen in vaste activa

2.5 Investeringen in vaste activa

Onderstaande tabel geeft meerjarig inzicht in de boekwaarde van de vaste activa op 1 januari van het betreffende jaar.

Tabel 1.16: Boekwaarde vaste activa (meerjarig)

2019

2020

2021

2022

2023

Materiële vaste activa

Grond-, weg en waterbouw

  a. Verhardingen (wegen, fietspaden, etc.)

134.866

186.801

202.040

224.250

227.665

  b. Kunstwerken (bruggen, sluizen, etc.)

7.963

9.779

18.032

23.027

22.610

  c. Openbare verlichting

409

303

205

170

136

  d. Gronden en terreinen

764

764

764

764

764

Bedrijfsgebouwen:

  a. Provinciehuis

8.492

7.836

7.180

6.523

5.867

  b. Vestigingen (voormalig steunpunten)

858

807

757

707

656

  c. Overige bedrijfsgebouwen (incl. NLE)

2.703

5.650

5.540

5.429

5.318

Machines, apparaten en installaties

10.543

9.288

8.066

7.278

6.331

Grond-, weg en waterbouw

7.266

7.079

6.893

6.707

6.520

Overige materiële vaste activa

161

148

136

123

110

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen

2.166

2.166

2.166

2.166

2.166

Leningen aan openbare lichamen

17.300

14.000

10.700

7.400

5.100

Leningen aan overige verbonden partijen

8.728

8.328

7.728

7.328

7.328

Overige langlopende leningen (publieke taak)

377

377

377

377

377

Bijdragen aan activa van derden

0

0

0

0

0

x  € 1.000

De boekwaarde wordt beïnvloed door vermeerderingen en verminderingen. De vermeerderingen bestaan uit de (vervangings-)investeringen. De verminderingen bestaan hoofdzakelijk uit afschrijvingen, verkoop van activa (bijvoorbeeld grond) en ontvangen aflossingen op verstrekte leningen. De boekwaarde van de activa met maatschappelijk nut loopt sterk op als gevolg van het gewijzigde BBV, waardoor bijdragen uit reserves met ingang van 2017 niet meer direct in mindering mogen worden gebracht op de boekwaarde.

Tabel 1.17: Overzicht per product van vermeerderingen en verminderingen vaste activa

Vermeer-deringen
2020

Vermin-deringen
2020

Vermeer-deringen
2021

Vermin-deringen
2021

Vermeer-deringen
2022

Vermin-deringen
2022

Vermeer-deringen 2023

Vermin-deringen
2023

2.1.3 Floriade

2.958

0

0

0

0

0

0

0

3.2.1 Amsterdam Lelystad Airport / OMALA

0

400

0

600

0

400

0

0

6.3.1 Investering provinciale infrastructuur

49.382

11.384

28.875

24.890

21.069

7

1.197

1

6.3.2 Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur

19.261

234

23.747

213

11.747

150

9.326

19

7.3.1 Algemene dekkings-middelen

0

3.300

0

3.300

0

3.300

0

2.300

7.4.3 Facilitaire zaken

92

0

78

0

203

0

41

0

7.4.4 Informatie-voorziening

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Afschrijvingslasten

0

6.644

0

7.441

0

8.496

0

10.543

x € 1.000