Begroting 2020

Uiteenzetting financiële positie

Geprognosticeerde begin- en eindbalans

2.2 Geprognosticeerde begin- en eindbalans

Op basis van de begrote ontwikkelingen in de investeringen, voorzieningen en reserves is op voorschrift van het BBV onderstaande geprognosticeerde meerjaren balans opgenomen.

Tabel 1.14: Geprognosticeerde balans (meerjarig)

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

Materiële vaste activa

115.384

174.025

228.456

249.611

274.978

275.979

Financiële vaste activa

31.871

28.571

24.871

20.971

17.271

14.971

Vlottende activa

187.985

97.946

27.789

3.995

1.411

2.672

Algemene reserve

21.422

20.433

20.800

21.156

21.513

21.869

Bestemmingsreserves

217.904

201.475

190.315

199.624

210.774

220.179

Voorzieningen

37.151

25.448

27.393

16.025

14.175

18.267

Vlottende passiva

58.763

53.186

42.360

37.480

49.533

35.767

x  € 1.000

Als gevolg van de grote investeringsprojecten in de komende jaren alsmede het in 2017 gewijzigde BBV neemt de (boek)waarde van de materiële vaste activa de komende jaren sterk toe. De financiële vaste activa nemen af overeenkomstig het aflossingsschema van de desbetreffende leningen. De vlottende activa nemen sterk af, voornamelijk als gevolg van de liquiditeiten die worden ingezet voor de financiering van de investeringen. De reserves nemen in de eerste jaren af als gevolg van de te realiseren beleidsambities. Op de langere termijn nemen de reserves toe, met name als gevolg van de aan te houden reserves voor de dekking van kapitaallasten (als gevolg van het in 2017 gewijzigde BBV). De vlottende passiva nemen af, voornamelijk als gevolg van de inzet van reeds ontvangen decentralisatie-uitkeringen.