Begroting 2020

Uiteenzetting financiële positie

Financiering

2.6 Financiering

Gezien de financiële positie van de provincie worden er op dit moment geen middelen geleend om de uitgaven en investeringen te financieren. Wel worden overtollige middelen uitgeleend conform het vastgestelde treasurybeleid. In de paragraaf Financiering zijn het beleid en de verwachtingen ten aanzien van de renteontwikkeling en liquiditeitenomvang uiteengezet.