Begroting 2020

Uiteenzetting financiële positie

Bijdrage EMU-saldo

2.3 Bijdrage EMU-saldo

Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de collectieve sector (Rijk, mede-overheden en sociale fondsen). Het EMU-saldo wijkt af van het begrip exploitatiesaldo waarmee gemeenten en provincies werken. Het verschil zit onder meer in een andere behandeling van investeringen, afschrijvingen en voorzieningen. Voor de berekening van het EMU-saldo wordt mede gebruik gemaakt van de geprognosticeerde balans, welke is opgenomen in paragraaf 2.2. Over de hoogte van het EMU-tekort zijn binnen Europa afspraken gemaakt. De Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) is de Nederlandse uitwerking van de Europese afspraken ten aanzien van de overheidsfinanciën. Deze wet moet de begrotingsdiscipline op nationaal en decentraal niveau waarborgen.

Referentiewaarde EMU-saldo
Het aandeel van de decentrale overheden in het EMU-saldo is macro genormeerd. De Rijksoverheid maakt daarover afspraken met het IPO, de VNG en het UvW. De afspraak is gemaakt dat de ruimte in het EMU-saldo voor de decentrale overheden tezamen voor de periode 2019-2022 jaarlijks (maximaal) 0,4% van het BBP bedraagt. Voor het jaar 2019 bedroeg het aandeel van de provincies daarbinnen 0.08*. Voor het jaar 2020 is deze EMU-tekortruimte (vooralsnog) niet nader verdeeld over gemeenten, provincies en waterschappen, waardoor voor 2020 geen referentiewaarde op het niveau van de provincie(s) beschikbaar is.

Tabel 1.16: EMU-saldo

Rekening
2018

Ontwerp
2019

2020

2021

2022

2023

exploitatiesaldo voor mutaties reserves
(- = tekort)

-2.373

-17.406

-10.884

9.746

11.507

9.761

+ afschrijvingen t.l.v. exploitatie

12.319

4.614

6.644

7.452

8.487

10.505

+ dotaties aan voorzieningen t.l.v. exploitatie

12.573

13.022

11.494

9.678

10.415

10.415

-  investeringen vaste activa

-30.749

-70.922

-73.131

-53.350

-32.457

-12.976

+ bijdragen van derden in investeringen

7.968

7.667

15.318

6.378

26.482

2.320

-  betalingen t.l.v. voorzieningen

-8.152

-25.827

-9.547

-21.046

-12.264

-6.322

x € 1.000