Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Niet financiële risico’s

Naast de hiervoor beschreven financiële risico’s zijn er ook bestuurlijk relevante niet-financiële risico’s te identificeren. Bij het opstellen van de begroting 2020 zijn deze opnieuw geïnventariseerd.

Beheer grote grazers/dierenwelzijn

De Oostvaardersplassen zijn een internationaal vogelnatuurreservaat. In de Oostvaardersplassen leven ook grote grazers (heckrunderen, konikpaarden en edelherten) ten dienste van het vogelnatuurreservaat. Staatsbosbeheer is als eigenaar van de Oostvaardersplassen belast met de uitvoering van het beheer van de grote grazers. Gedeputeerde Staten zijn – met inachtneming van de toepasselijke regelgeving - verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van dierenwelzijn en zien toe op de uitvoering van het beheer van de grote grazers door Staatsbosbeheer.

Gedeputeerde Staten voeren het Beleidskader Beheer Oostvaardersplassen uit, dat in juli 2018 door Provinciale Staten is vastgesteld. In 2018/2019 is – conform het beleidskader - de implementatie van de korte termijn maatregelen ter hand genomen: de reset van de grote grazers, het realiseren van beschutting en de moeras-reset. Dit heeft geleid tot maatschappelijke onrust, zij het met een beperktere omvang en een geringere impact dan het voorgaande jaar, en tevens juridische procedures. Dit kan leiden tot imagoschade voor het gebied, Staatsbosbeheer en de provincie.

Kans

Impact (korte termijn)

40%

 Groot

Op de langere termijn, nadat de populatie dieren is verminderd en de beschutting in het gebied weer is toegenomen, zal naar verwachting sprake zijn van een lager risico en een lagere impact.

Kans

Impact (lange termijn)

10%

Beperkt

Beheersmaatregelen
De onderstaande beheersmaatregelen zijn/worden (onder meer) getroffen:

  • de provincie Flevoland zorgt ervoor dat de communicatie ten aanzien van het beleid helder, volledig, tijdig en juist is en wordt afgestemd met Staatsbosbeheer, die communiceert over het beheer;
  • er in 2019 en 2020 voortvarend wordt gewerkt aan de verdere implementatie van de maatregelen uit het beleidskader, specifiek de maatregelen voor de korte termijn;
  • er wordt door Staatsbosbeheer gewerkt aan een meerjarenplan voor het beheer van het Oostvaardersplassengebied op basis van het beleidskader;
  • Gedeputeerde Staten hebben een provinciale maatschappelijke klankbordgroep voor de Oostvaardersplassen ingesteld, gericht op inbreng uit en draagvlak in de samenleving.

Amsterdam Lelystad Airport

Een eventueel verder uitstel van de ingebruikname van Amsterdam Lelystad Airport kan leiden tot imagoschade voor provincie Flevoland. Daarnaast zal het een nadelige invloed hebben op de economische groei in Flevoland. Verwezen wordt verder naar programma 3.

ga terug