Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft de relatie weer tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de hoogte van de financiële risico’s, zoals deze zijn weergegeven in het risicoprofiel.

Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de provincie beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Deze is op te delen in incidentele en structurele middelen.

Incidentele weerstandscapaciteit
De incidentele weerstandscapaciteit geeft inzicht in de middelen die eenmalig beschikbaar zijn om financiële effecten van risico’s en onzekerheden af te dekken en bestaat nu uit de Algemene reserve (voor zover niet geoormerkt).

Structurele weerstandscapaciteit
De structurele weerstandscapaciteit geeft inzicht in de middelen die op structurele wijze beschikbaar kunnen komen om financiële effecten van risico’s en onzekerheden af te dekken en bestaat uit de onbenutte belastingcapaciteit en de stelpost voor onvoorziene uitgaven.

De weerstandscapaciteit wordt in het begrotingsjaar per 1 januari en in de jaarrekening per 31 december weergegeven.

Tabel 2.4: Weerstandscapaciteit

PB2017

JV2016

PB2018

JV2017

PB2019

JV2018

PB2020

Algemene reserve

21,6

14,7

16,1

21,1

21,4

21,4

20,8

Oormerk autoleasemaatschappijen

0

0

0

0

0

0

-9,6

Structureel (jaarlijks)

Belastingcapaciteit

1,8

2,0

1,5

1,5

1,4

1,4

1,5

Onvoorzien

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

                     x € 1 mln.

De weerstandscapaciteit is ten opzichte van de Jaarstukken 2018 afgenomen voornamelijk door het reserveren van dekking voor het risico vertrek leasemaatschappijen (€ 9,6 mln.). Het risico van het mogelijke vertrek van een leasemaatschappij is nu gedekt voor 100% in het eerste jaar, voor 66% in het tweede jaar en voor 33% in het derde jaar. Hierdoor creëert de provincie tijd om de begroting als gevolg van de wegvallende baten hierop aan te passen.

Weerstandsvermogen
Door de beschikbare weerstandscapaciteit af te zetten tegen de benodigde weerstandscapaciteit (voor het afdekken van risico’s) kan een uitspraak worden gedaan over het weerstandsvermogen. De weerstandsratio bij de Programmabegroting 2020 bedraagt 1,2.

Tabel 2.5 Weerstandsvermogen

PB2017

JV2016

PB2018

JV2017

P2019

JV2018

PB2020

Risicoprofiel (A)

8,1

9,2

16,5

16,5

16,5

16,5

10,9

Weerstandscapaciteit (B)

23,6

16,9

17,8

22,8

23,0

23,0

12,9

Weerstandsvermogen (=B-A)

15,5

7,7

1,3

6,3

6,5

6,5

2,0

Weerstandsratio (=B/A)

2,9

1,8

1,1

1,4

1,4

1,4

1,2

                                                 x € 1 mln.

ga terug