Begroting 2020

Overzicht baten en lasten

Incidentele baten en lasten

1.3 Incidentele baten en lasten

Om te bepalen of er in de begroting en meerjarenraming sprake is van een structureel evenwicht dient op grond van het BBV (art. 19) inzichtelijk gemaakt te worden welke incidentele baten en lasten de begroting bevat. Incidentele baten en lasten betreffen posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden en dus een tijdelijk karakter hebben. Onttrekkingen aan en stortingen in reserves hebben op grond van het BBV in principe een incidenteel karakter, tenzij deze reserves zijn ingesteld om een egaliserende werking te hebben op het gebied van investeringen en reguliere provinciale taken. Onderstaand is het overzicht voor 2020 opgenomen. Een nadere detaillering van de incidentele baten en lasten, alsmede het meerjarenoverzicht, is opgenomen in bijlage D.

Tabel 1.13: Incidentele baten en lasten

Incidenteel
2020

Structureel
2020

Totaal
2020

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

0

14.052

14.052

2 Landbouw, visserij en natuur

7.425

16.044

23.469

3 Economie

3.056

4.945

8.001

4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige samenleving

465

8.448

8.913

5 Energie, duurzaamheid en milieu

2.009

8.498

10.507

6 Mobiliteit

21

68.405

68.426

7 Vernieuwend bestuur

30

60.835

60.866

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

0

-492

-492

2 Landbouw, visserij en natuur

-1.500

-310

-1.810

3 Economie

-190

-1.431

-1.621

4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige samenleving

0

-10

-10

5 Energie, duurzaamheid en milieu

-150

-663

-813

6 Mobiliteit

0

-8.474

-8.474

7 Vernieuwend bestuur

0

-170.109

-170.109

x € 1.000

Op basis van onderstaande tabel kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een structureel positief begrotingssaldo en de meerjarenraming dus structureel in evenwicht is. Het overschot op de structurele middelen wordt ingezet ter dekking van de incidentele lasten.

Tabel 1.13b: Presentatie van het structureel begrotingssaldo (cf. BBV)

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Saldo van baten en lasten (tabel 1.2)

10.904

-9.746

-11.507

-9.761

Saldo van baten en lasten (tabel 1.2)

-10.904

9.746

11.507

9.761

Waarvan incidentele baten en lasten (bijlage D)

6.529

2.045

2.323

2.404

x € 1.000