Begroting 2020

Overzicht baten en lasten

Financieel overzicht

1.1 Financieel overzicht

Overzicht baten en lasten 2020

Het overzicht van baten en lasten is hieronder op programmaniveau weergegeven voor het begrotingsjaar 2020. De programma's zijn onderverdeeld naar programmaonderdelen, een specificatie hiervan vindt u terug in het programmaplan. De autorisatie door Provinciale Staten vindt plaats op het niveau van deze programmaonderdelen.

Tabel 1.1: Saldo van baten en lasten per programma

Lasten 2020

Baten 2020

Saldo 2020

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

14.052

-492

13.559

2 Landbouw, visserij en natuur

23.469

-1.810

21.659

3 Economie

8.001

-1.621

6.380

4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

8.988

-10

8.978

5 Energie, duurzaamheid en milieu

10.557

-813

9.744

6 Mobiliteit

68.426

-8.474

59.952

7 Vernieuwend bestuur

60.741

-170.109

-109.368

Saldo reservemutaties

87.868

-98.773

-10.904

x € 1.000