Begroting 2020

Overzicht baten en lasten

Grondslagen waarop de ramingen zijn gebaseerd

1.2 Grondslagen waarop de ramingen zijn gebaseerd

De baten, lasten en financiële positie voor de periode 2020-2023 zijn geraamd op basis van de grondslagen in tabel 1.12.

Tabel 1.12: Rekenvariabelen

2020

2021

2022

2023

* Goederen en diensten (inkoop), investeringen

1,4

1,5

1,8

1,7

* Subsidies (instellingen) o.b.v. gemiddelden

2,1

1,8

2,3

2,0

* Salarissen

2,5

1,9

2,6

2,2

* Uitzettingen (schatkistbankieren)

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

* Uitzettingen (leningen gemeenten)

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

* Uitzettingen (leningen uit publieke taak)

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

* Indexering MRB

1%

1%

1%

1%

* Voertuigbestand voor MRB

Juli 2019

Juli 2019

Juli 2019

Juli 2019

* Circulaire provinciefonds

Mei 2019

Mei 2019

Mei 2019

Mei 2019

De loon- en prijsontwikkelingen zijn gebaseerd op het Centraal Economisch Plan (CEP) 2019 van het Centraal Planbureau (CPB). De ramingen voor de jaren 2020-2023 zijn gebaseerd op het veronderstelde prijspeil van 2020 en voor de salarissen op de CAO 2019-2020. Voor prijsstijgingen in latere jaren is een stelpost Loon- en prijsontwikkelingen opgenomen.