Begroting 2020

Vernieuwend bestuur

Verbonden partij(en)

Enkele verbonden partijen zijn verbonden met bestuurlijke ontwikkelingen. Zij kunnen bijdragen aan de ambitie om de 'kwaliteit van het openbaar bestuur te verhogen'. De Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO) is actief als belangenbehartiger op de opgaven van de provincies richting het Rijk en andere koepelorganisaties. In IPO-verband werken de provincies op diverse onderdelen intensief samen aan de relevante opgaven en zorgen voor inbreng in wetgevingsprocessen en profilering van de provinciale belangen op regionaal en (inter)nationaal niveau. Daarnaast zorgt het IPO voor de coördinatie en uitvoering van gezamenlijke projecten en databestanden. De komende tijd zet het IPO in op de professionalisering van de organisatie, op de profilering richting andere overheden als gesprekspartner namens de provinciale leden op een selectie van majeure thema's en in de versteviging van de relatie met zijn leden.  

Daarnaast is de provincie aandeelhouder van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze systeembank verzorgt voor de decentrale overheden het betalingsverkeer. Ook het schatkistbankieren loopt via deze instelling.