Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Middelen

3.3 Middelen

In onderstaande tabellen is weergegeven welke kosten geraamd zijn voor de instandhouding van de kapitaalgoederen van de provincie, gebaseerd op de daaraan ten grondslag liggende onderhoudsplannen.

Jaarlijks onderhoud
Het jaarlijks onderhoud komt ten laste van de jaarlijks daartoe in de exploitatie opgenomen onderhoudsbudgetten.

Tabel 3.3: Jaarlijks onderhoud (ten laste van de exploitatie)

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Landwegen

7.237

6.422

7.920

7.920

7.920

7.920

Vaarwegen

1.611

1.670

1.544

1.544

1.544

1.544

Provinciehuis

381

433

439

439

439

439

Vestigingen

98

105

106

106

106

106

NLE

88

106

152

152

152

152

Flevokust Haven

33

45

46

46

46

46

x € 1.000

Niet jaarlijks onderhoud (NJO)
Voor de bekostiging van het niet jaarlijks onderhoud wordt jaarlijks ten laste van de exploitatie een bedrag toegevoegd aan de onderhoudsvoorzieningen NJO (dotatie). De kosten van het niet jaarlijks onderhoud worden vervolgens conform het BBV rechtstreeks ten laste van deze voorzieningen gebracht.

Tabel 3.4: Ontwikkeling voorziening Niet jaarlijks onderhoud Infrastructuur

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

11.068

    11.986

    10.448

    8.633

    9.369

9.369

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

-6.395

-22.973

-8.237

-19.307

-11.281

-5.648

                                                              x € 1.000

In tabel 3.4 is het verloop weergegeven van de voorziening NJO Infrastructuur op basis van de vastgestelde financiële kaders van het MBVI/PMIRT 2019-2023. Op basis van de actuele prognoses en de extra dotatie in 2021 en 2022 van totaal € 5,45 mln. (uit de resultaatbestemming 2020) is het geprognosticeerde saldo van de voorziening aan het einde van ieder jaar toereikend.

Tabel 3.5: Ontwikkeling voorziening Niet jaarlijks onderhoud Provinciehuis

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

465

465

472

472

472

472

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

-419

-744

-162

-1.000

-427

-136

                                                       x € 1.000

Tabel 3.6: Ontwikkeling voorziening Niet jaarlijks onderhoud Vestigingen

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

85

85

86

86

86

86

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

-169

-133

-297

-23

-26

-58

                                                       x € 1.000

Tabel 3.7: Ontwikkeling voorziening Niet jaarlijks onderhoud NLE

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

181

181

183

183

183

183

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

-223

-322

-350

-223

-126

-121

                                                       x € 1.000

ga terug