Begroting 2020

Energie, duurzaamheid en milieu

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2016

2017

2018

Streef-
cijfer
2019

Streef-
cijfer
2020

2021
-
2023

  Energie*

Percentage hernieuwbare energie ten opzichte van het totale energieverbruik door bewoners, bedrijven en instellingen, exclusief transport
Bron: Klimaatmonitor

41,1%

46,6%

n.n.b.

90%

100%

n.b.

Verbruikte energie totaal in terrawattuur (voertuigbrandstoffen, elektriciteit, warmte)
Bron: Klimaatmonitor

9,94

10,03

n.n.b.

n.b.

10

n.b.

Verbruik warmte en elektriciteit in terrawattuur
Bron: Klimaatmonitor

5,83

5,94

n.n.b

n.b.

6,11

n.b.

Totale productie hernieuwbare energie in terawattuur (biobrandstof vervoer, hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit)
Bron: Klimaatmonitor

2,44

2,89

n.n.b.

n.b.

4,44

n.b.

Afspraak met het Rijk over productief vermogen windenergie in megawatt (MW)
Bron: Klimaatmonitor

1.186,4

1.185,4

1.189,5

n.b.

1.390,5

n.b.

Bewoners en ondernemers in Flevoland krijgen gelegenheid financieel te participeren bij nieuwe windmolens
Bron: provincie Flevoland

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Milieu

Luchtkwaliteit
(aantal inwoners dat is blootgesteld aan hogere waarden dan toegestaan)
Bron: waarstaatjeprovincie.nl; NSL

0

0

0

0

0

0

Aantal woningen met hoge geluidbelasting langs provinciale wegen zonder maatregelen
Toelichting: nieuwe indicator, komt voort uit het Actieplan Geluid
Bron: provincie Flevoland

n.b.

n.b

n.n.b.

1.072

-

800

* Voor getallen bij de indicatoren m.b.t. energie maakt de provincie gebruik van de Klimaatmonitor, een landelijke monitor opgezet door Rijkswaterstaat. De Klimaatmonitor is de landelijke standaard voor energiemonitoring en zorgt voor continuïteit in de datastroom. Het verzamelen en bewerken van data neemt tijd in beslag waardoor de getallen in de monitor enige tijd achter lopen. De meeste cijfers voor 2018 zijn daarom nog niet bekend (n.n.b.). Streefcijfers voor de periodes 2019 en 2021-2023 zijn in de meeste gevallen niet bepaald (n.b.).

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2016

2017

2018

Streef-cijfer 2019

Streef-cijfer 2020

2021
 -
2023

Emissie broeikas-
gassen

Totale emissie broeikasgassen (uitgedrukt in CO2 equivalenten) per provincie in absolute aantallen (in tonnen)

2.704.153

2.642.300

n.n.b.

n.b.

2.500.000

n.b.

Energie-neutraliteit

Totale productie van hernieuwbare energie in Petajoule (PJ) (biobrandstof vervoer, hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit)
Bron: Klimaatmonitor

8,8

10,4 PJ

n.n.b.

n.b.

16

n.b.