Begroting 2020

Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

Indicatoren

Indicator*

Omschrijving

2016

2017

2018

Streef-
cijfer
2019

Streef-
cijfer
2020

2021
-
2023

Recreatie en Toerisme

Visit Flevoland:
• Bereik (x 1 mln.)
• Mediawaarde (x € 1.000)

n.b.
n.b.

n.b.
n.b.

15
500

15
500

15
500

15
500

Bezoekers:
• Aantal vrijetijdsactiviteiten (x 1 mln.)
(meting eens in de drie jaar)
• Aantal overnachtingen (x 1 mln.)**

82

82

95

95

95

95

2,63

2,53

2,31

> 2,4

> 2,4

2,5

Economische impact:
• Aantal banen
• Omvang bestedingen (x € 1 mld.)

10.420

11.370

11.920

>12.000

>12.000

12.150

1,4

1,4

2,37

>2,37

>2,37

2,4

Bron: Vestigingenregister/
CVTO

Culturele kracht en identiteit

Totaal aantallen bezoekers van voorstellingen, festivals, culturele instellingen en -evenementen die met provinciale middelen mogelijk gemaakt zijn (incl. Batavialand).
Bron: Provincie Flevoland, Subsidiebeschikkingen

n.b.

240.285

273.080

280.000

280.000

280.000

Aantallen bezoekers Batavialand

n.b.

110.473

90.000

100.000

100.000

100.000

Sport

Realisatie grootschalige (inter-) nationale sportevenementen

9

8

8

≥ 6

≥ 7

≥ 7

Realisatie en/of verlenging Regionale trainingscentra

5

4

4

≥ 4

≥ 4

≥ 4

Percentage mensen met een beperking dat aan sport doet
Bron: Provincie Flevoland/Rapportage Onbeperkt in Beweging

n.b.

n.b.

41%

41%

41%

≥ 43%

* Voor het thema Krachtige Samenleving wordt de komende periode bekeken welke indicatoren geschikt zijn om op te nemen
** Toelichting: De daling in het totaal aantal overnachtingen kan op verschillende manieren worden verklaard. Onderliggende onderzoeken van het CVO (binnenlandse overnachtingen) en het CBS (buitenlandse overnachtingen) maken gebruik van steekproeven. Er zullen altijd fluctuaties optreden tussen de resultaten van verschillende steekproeven van één populatie. Landelijk leeft de urgentie om tot betere cijfers te komen middels een data-alliantie die opgezet gaat worden. Daarnaast spelen weersinvloeden in 2018 een rol. Het CBS stelt dat het aantal gasten op huisjesterreinen in meerdere provincies in 2018 een daling zien ten opzichte van 2017, terwijl het aantal campinggasten een aanzienlijke stijging zien. In de provincie Flevoland wordt het totaal aantal gasten gedomineerd door de huisjesterreinen, dus de daling wordt hier niet gecompenseerd door hotels, campings of groepsaccommodaties. Daarbij zijn het aantal slaapplaatsen op huisjesterreinen in 2018 licht gedaald, wat een gedeelte van de afname kan verklaren. Voor recreatie en toerisme wordt de komende periode bekeken welke bronnen/indicatoren geschikt zijn om te hanteren.

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2016

2017

2018

Streef-cijfer 2019

Streef-cijfer 2020

2021
-
2023

Restauratie-volume

Rijksmonumenten (exclusief functie woonhuis) staat van het casco, categorie ‘matig’ en ‘slecht’

  1. Percentage
  2. Kubieke meters

Bron: Monumentenwacht

n.b.
n.b.

n.b.
n.b.

6,8%
1.675

6,8%
1.675

6,8%

 1.675

6,8%

1.675