Begroting 2020

Landbouw, visserij en natuur

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2016

2017

2018

Streef-
cijfer
2019

Streef-cijfer
2020

2021
-
2023

Landbouw

Aantal werknemers in de Agrofoodsector
Bron: Vestigingenregister Provincie Flevoland

19.858

≥ 19.858

≥ 19.858

≥ 19.858

Natuur

Aantal hectaren Nationaal Natuurnetwerk
Bron: Provincie Flevoland/VRN

26.273

26.273

26.273

≈ 26.000

≈ 26.000

≈ 26.000

Floriade

Het Innovatiepaviljoen is gebouwd en in gebruik

n.v.t.

20%

40%

50%

100%

V

Nationaal Park Nieuw Land

Uitvoering geven aan de eerste bouwstenen uit de ontwikkelingsvisie

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

10%

25%

80%

In samenwerking met gebiedspartners is de MIRT-verkenning Oostvaardersoevers afgerond en besluitvorming (voorkeursbeslissing) door ministerie is voorbereid

n.v.t.

n.v.t.

20%

40%

80%

100%

Marker-meer-IJmeer

Marker Wadden fase 1 is gerealiseerd

30%

75%

95%

99%

100%

V

Nieuwe Natuur

De initiatiefnemers hebben de gehonoreerde projecten gerealiseerd

6%

18%

18%

29%

53%

100%

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2016

2017

2018

Streef-cijfer 2019

Streef-cijfer 2020

2021
-
2023

Beheerde natuur

Het beheer van natuurwaarden (uitgedrukt in hectares), binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), met contract

23.452

23.464

23.515

≈ 23.500

≈ 23.500

≈ 23.500

Ontwikkelde nieuwe natuur

De ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden uitgedrukt in hectares
Toelichting: dit betreft compensatie binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN)

27

0

0

0

25

68

* Flevoland streeft een hogere kwaliteit na, niet een grotere oppervlakte beheerde natuur.